Terms and conditions

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die op deze website worden aangeboden. Ze gelden ook voor toekomstige contracten, zelfs als ze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen.

(2) Wij erkennen geen afwijkende voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij onze diensten zonder voorbehoud leveren in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.


§ 2 Functioneren

(1) Op dit portaal heeft u de mogelijkheid om snel en veilig te betalen voor verschillende producten en diensten.

(2) Betalingen kunnen worden gedaan met veel verschillende betalingsmethoden, zoals bankoverschrijving, creditcard, PayPal, cryptocurrencies.


§ 3 Veiligheid

Dit portaal voldoet aan alle veiligheidsnormen van de Payment Card Industry Data Security Standard. De beveiliging van onze servers wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke auditors. Alle transactiegegevens zoals creditcardgegevens en rekeninggegevens worden gecodeerd verzonden, verwerkt en opgeslagen, zodat zelfs onze medewerkers er geen toegang toe hebben.


§ 4 Rechten en plichten van de dienstverrichter

(1) De prestatieverplichtingen van de aanbieder vloeien voort uit de prestatiebeschrijving van het desbetreffende product. Andere verbintenissen, toezeggingen van prestaties of bijkomende overeenkomsten zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door de aanbieder zijn bevestigd.

(2) De aanbieder heeft het recht zijn diensten uit te breiden, aan te passen aan de technische vooruitgang en/of verbeteringen aan te brengen. Dit geldt met name indien de aanpassing noodzakelijk blijkt om misbruik te voorkomen of indien de aanbieder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is de dienst aan te passen.

(3) Indien de aanbieder zonder extra betaling aanvullende diensten ter beschikking stelt, heeft de klant geen aanspraak op uitvoering van deze diensten. De aanbieder heeft het recht om dergelijke diensten, die eerder gratis werden geleverd, op te heffen of te wijzigen of om ze alleen tegen betaling binnen een redelijke termijn aan te bieden. In een dergelijk geval informeert de aanbieder de klant tijdig.

(4) De aanbieder is alleen verplicht de klant technische ondersteuning te bieden in het kader van hetgeen contractueel is overeengekomen. Daarbuiten verleent de aanbieder de klant geen gratis ondersteuningsdiensten. De aanbieder verleent geen rechtstreekse ondersteuning aan de klanten van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


§ 5 Verplichtingen van de klant

(1) De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is. Hij verbindt zich ertoe de aanbieder onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de verstrekte contactgegevens en van alle andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

(2) De klant verbindt zich ertoe zich te onthouden van activiteiten die de servers van de provider overmatig belasten. Hij zal met name de hem ter beschikking gestelde diensten correct gebruiken en geen geautomatiseerde toegang verlenen, tenzij dit uitdrukkelijk is voorzien.

(3) De klant verbindt zich ertoe af te zien van elk oneigenlijk gebruik van zijn klantenaccount en de producten. In geval van oneigenlijk gebruik van de producten heeft de aanbieder het recht de dienstverlening onmiddellijk te staken en de klantenrekening te blokkeren. In dit geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht.


§ 6 Sluiting van de overeenkomst, looptijd van de overeenkomst, beëindiging

(1) Het contract komt tot stand door de aanvaarding door de aanbieder van het aanbod van de klant om een contract aan te gaan, maar niet eerder dan bij de betaling van de vergoeding door de klant. De aanvaarding wordt uitdrukkelijk verklaard of blijkt uit het begin van de uitvoering van de dienst door de aanbieder.

(2) In principe gelden geen minimale contractvoorwaarden met de verplichting tot periodieke betalingen. De voorwaarden van een product vloeien voort uit de desbetreffende dienstbeschrijving uit het product- en besteloverzicht. Minimale contractvoorwaarden kunnen desgewenst individueel schriftelijk worden overeengekomen.

(3) Productabonnementen worden automatisch verlengd 3 dagen voor de vervaldatum. De verlenging kan worden gedeactiveerd in het licentiebeheer van de klantenaccount tot de dag van verlenging.

(4) Het recht van beide partijen op buitengewone opzegging om gegronde redenen blijft onverlet. Een goede reden wordt voor de aanbieder met name geacht te bestaan indien de klant (a) in gebreke blijft bij de betaling van de vergoedingen voor de automatische productuitbreiding; (b) een wezenlijke contractuele verplichting schendt en de klant ondanks een waarschuwing nalaat de situatie binnen een redelijke termijn te verhelpen.

(5) Na annulering van een product blijven de bijbehorende klantgegevens ten minste 3 maanden op onze server staan. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om alle bijbehorende gegevens onherroepelijk te verwijderen.


§ 7 Prijzen en betaling

(1) Gebruiksafhankelijke kosten zijn vooraf verschuldigd en betaalbaar voor de desbetreffende contractperiode, tenzij met de klant een andere factureringsperiode is overeengekomen. Gebruiksafhankelijke kosten zijn verschuldigd en betaalbaar aan het einde van de respectieve factureringsperiode. Alle kosten zijn gebaseerd op de met de klant overeengekomen prijzen.

(2) In geval van betaling via Paypal zijn naast deze voorwaarden de overeenkomstige algemene voorwaarden van Paypal van toepassing. In dit geval machtigt de klant de leverancier om het desbetreffende factuurbedrag van zijn Paypal-account te incasseren.

(3) In geval van wanbetaling is de aanbieder gerechtigd redelijke en wettelijk toegestane vertragingsrente in rekening te brengen. Daarnaast is de aanbieder gerechtigd redelijke aanmaningskosten in rekening te brengen als vergoeding voor de kosten van betalingsherinneringen.

(4) De aanbieder verstrekt telkens een elektronische factuur in de online klantenrekening. De klant gaat hiermee akkoord. Indien de klant verzoekt om toezending van een factuur per post, kan de aanbieder voor elke factuur een redelijke print- en portokosten in rekening brengen.

(5) De tijdelijke blokkering of het tijdelijk uitvallen van de diensten heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de klant.

(6) De klant mag vorderingen van de aanbieder alleen verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. Dit geldt niet voor garantieclaims van de klant indien deze met de betalingsvordering van de aanbieder worden verrekend.


§ 8 Garantie

(1) De klant zal de leverancier onverwijld op de hoogte brengen van eventuele gebreken en de leverancier in de mate van het mogelijke en redelijke ondersteunen bij het verhelpen van het gebrek.

(2) De aanbieder wijst erop dat het niet mogelijk is hardware en software zodanig te maken dat deze in alle combinaties van toepassingen foutloos functioneert. De aanbieder garandeert niet dat door de aanbieder gebruikte of geleverde hardware en software voldoen aan de eisen van de klant, geschikt zijn voor bepaalde toepassingen en verder dat zij crash- en foutvrij zijn. De aanbieder garandeert de klant alleen dat de door de aanbieder gebruikte of geleverde hardware en software op het moment van overdracht, onder normale bedrijfsomstandigheden en bij normaal onderhoud in essentie conform de prestatiespecificatie van de fabrikant zullen functioneren.

(3) De aanbieder garandeert een bereikbaarheid en beschikbaarheid van de software en de aangeboden producten van 99% per jaar. Downtimes veroorzaakt door derden of door overmacht waarover de aanbieder geen controle heeft, vallen hier niet onder.


§ 9 Aansprakelijkheid

(1) De aanbieder is, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk overeenkomstig de volgende bepalingen.

(2) De dienstverrichter is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(3) Bij lichte nalatigheid is de aanbieder alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. In deze gevallen is de aanbieder slechts aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare, contracttypische schade.

(4) In geval van lichte nalatigheid is aansprakelijkheid voor alle andere schade, met name gevolgschade, indirecte schade of winstderving, uitgesloten.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van zijn werknemers, ander personeel, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.


§ 10 Betaling en terugbetaling

(1) De klant kan voor de betaling een van de door ons aangeboden betalingsmethoden gebruiken. In geval van betaling via automatische incasso moet de klant zorgen voor voldoende dekking van zijn bankrekening.

(2) Indien een automatische incasso of creditcardbetaling zonder rechtvaardiging wordt teruggedraaid, zal de klant ons de gemaakte kosten ten bedrage van € 25 per terugboeking vergoeden.

(3) Indien een boeking is gemaakt zonder rechtvaardiging of als gevolg van misbruik van de kaart, zal de aanbieder onmiddellijk zorgen voor een terugboeking.


§ 11 Terugtrekking uit de overeenkomst

(1) Bij een bestelling op ons portaal heeft de klant het recht om zich zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de besteldatum uit het contract terug te trekken en de betaling terug te vragen voordat de desbetreffende licentie wordt geactiveerd.

(2) Bij een effectieve herroeping wordt de betaling teruggestort op het betaalmiddel dat voor de betaling is gebruikt. Indien een terugbetaling aan dit betaalmiddel niet mogelijk is, zullen wij het bedrag terugstorten op een ander betaalmiddel dat eveneens op naam van de klant staat.


§ 12 Toepasselijk recht, plaats van bevoegdheid

(1) Het recht van het Verenigd Koninkrijk (VK) is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Londen is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie. De aanbieder heeft bovendien het recht de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.


§ 13 Diversen

(1) Alle informatie en verklaringen van de Aanbieder kunnen elektronisch aan de Klant worden gericht, met name via e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

(2) Indien een bepaling van het contract ongeldig is of wordt, of indien het contract een leemte bevat die moet worden opgevuld, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in het contract.

Producten

Projecten

Newsletter

Blijf op de hoogte van al onze producten en nieuwtjes met onze nieuwsbrief!